Algemeen

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op de website die is gekoppeld aan het internetadres www.vader-verhalen.nl. Mocht je problemen ondervinden op deze website, neem dan contact met ons op via de contact-pagina. Wij zullen dan onze uiterste beste doen het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Elektronische communicatie

Je kunt ons op verschillende manieren bereiken. Onder meer via de website en e-mail. Deze vormen van elektronische communicatie zijn nooit 100% veilig. Door gevoelige of vertrouwelijke informatie zonder ‘versleuteling’ via het open internet aan ons te versturen aanvaard je het risico, dat deze informatie bij derden terechtkomt.

Informatie; hyperlinks

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wij betrachten altijd de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen en/of opmaken van onze websites. Dit betekent evenwel niet, dat wij kunnen garanderen dat de op de website verstrekte informatie altijd juist, up-to-date of compleet is. In de gevallen, dat op de website hyperlinks worden aangeboden betekent dit niet dat wij instaan voor de juistheid van de informatie op die websites.

Aansprakelijkheid

Vader-verhalen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die ontstaat als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van de informatie of mogelijkheden die de website biedt of gebruik van de website zelf, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Gebruik van de website geschiedt dan ook volledig voor je eigen risico. Ook zijn wij niet aansprakelijk in de gevallen dat de website (tijdelijk) niet bereikbaar is.

Wijzigingen

Wij zullen de informatie op de website periodiek aanvullen en wijzigen. Dit kunnen wij steeds onmiddellijk en zonder enige kennisgeving vooraf doen.

Rechten van intellectuele eigendom

Ten aanzien van alle informatie en/of andere auteursrechtelijk beschermde werken op de websites behouden wij uitdrukkelijk onze auteursrechten en die van onze licentiegevers voor. Voor gebruik van het hiervoor bedoelde heb je voorafgaande toestemming van ons nodig. Je kunt jouw verzoeken in dit verband aan ons richten per e-mail.

Toepasselijk recht

Op de website vader-verhalen en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele uit hoofde van de websites en de disclaimer voortvloeiende geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.